Cvrčci
Světlušky
Motýlci
Třída Ferdy mravence
Berušky
Včelky
Naše školka
Školní řád
Aktuality
Přehled akcí
Zaujalo nás
Fotogalerie
Kroužky
Poplatky v MŠ
Kontakt
Napište nám
GDPR
 
 

6/2017

Školní řád vychází ze zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.14/2005 Sb., předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Školní řád vydává ředitelka školy. Školním řádem se upřesňují vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 1. 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání
 2. 2. Práva a povinnosti zúčastněných stran
 3. 3. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
 4. 4. Ukončení předškolního vzdělávání dítěte
 5. 5. Povinné předškolní vzdělávání
 6. 6. Pravidla k omlouvání dětí
 7. 7. Pravidla předávání dětí
 8. 8. Provozní podmínky školy
 9. 9. Režimové podmínky školy
 10. 10. Úplata za předškolní vzdělávání
 11. 11. Školní stravování
 12. 12. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
 13. 13. Pravidla k zacházení s majetkem školy
 14. 14. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí
 15. Platnost Školního řádu

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání

1.1 Mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu, který vychází z "Rámcového programu pro předškolní vzdělávání" schváleného MŠMT. Školní vzdělávací program Brouček létá světem upřesňuje cíle, zaměření a formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek naší školy.
1.2 Výchovným i vzdělávacím procesem přispíváme k tělesné, duševní, duchovní a společenské pohodě.
1.3 Zaměřujeme se na individuální potřeby každého dítěte v rámci celého kolektivu.
1.4. Výchovně vzdělávacím cílem naší školy je vytvořit základy „zdravého“ vztahu k okolnímu světu, prostředí, ostatním lidem i k sobě samému.
1.5 Poskytujeme speciální pedagogickou podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
1.6 Vytváříme podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

 nahoru


2. Práva a povinnosti zúčastněných stran

2.1 Práva zákonných zástupců dítěte (popřípadě jiné osoby-osvojitelé nebo opatrovníci dětí):

- na diskrétnost a ochranu osobních informací a dat
- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. Kontakt rodičů s učitelkami je umožněn denně při předávání dětí, v případě delší konzultace si lze sjednat osobní schůzku.
- možnost konzultací a rozhovorů s ředitelkou školy v době úředních hodin, popřípadě v jiném, předem sjednaném termínu
- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte
- přispívat svými nápady k obohacení výchovně vzdělávacích činností školy
- na informace a poradenskou pomoc mateřské školy
- seznámit se s náplní práce mateřské školy (nástěnky v šatnách,vystavené práce dětí)
- účastnit se akcí pořádaných školou (besídky,výstavy,tvořivé dílny a další akce)
- seznámit se s vlastním hodnocením školy, hospodařením fondu SRPŠ inspekční zprávou školy (na vyžádání u řed.školy) a školním vzdělávacím programem školy
- k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formulář k vyzvednutí ve třídě)
- pro dítě ve 3.ročníku předškolního vzdělávání zvolit v odůvodněných případech individuální vzdělávání

2.2 Povinnosti zákonných zástupců dítěte (popřípadě jiné osoby-osvojitelé nebo opatrovníci dětí):

- dodržovat předpisy vydané a zveřejněné ředitelkou školy
- dodržovat stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim
- na vyzvání ředitelky školy se osobně účastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
- zajistit, aby dítě do mateřské školy docházelo zdravé,bylo vhodně a čistě upraveno
- bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou ze strany mateřské školy informováni o jeho zdravotních obtížích
- informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, výskytu infekčního onemocnění v rodině nebo jiných závažných skutečnostech,které by mohly mít vliv na vzdělávání dítěte
- oznamovat předem známou nepřítomnost dítěte a neprodleně onemocnění nebo úraz dítěte v souladu s podmínkami stanovenými tímto Školním řádem
- doložit písemně důvody nepřítomnosti dítěte, které navštěvuje 3.ročník předškolního vzdělávání a vzdělávání je pro něj povinné
- dodržovat termíny úhrady úplaty za předškolní vzdělávání a stravování, při ukončení docházky dítěte jsou zákonní zástupci povinni uhradit zbývající platby nejdéle do 30 dnů ode dne ukončení docházky dítěte
- hlásit všechny změny v údajích vedených ve školní matrice ( osobní data o dítětti,změny telefonních kontaktů, změny zdravotní pojišťovny a jiné)
- dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci školy a ostatními zákonnými zástupci pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti
- zajistit účast individuálně vzdělávaného dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v termínu stanoveném tímto školním řádem
- sledovat pravidelně informace pro rodiče na školních nástěnkách

2.3 Práva dětí

- na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti
- na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole
- účastnit se všech školních i mimoškolních aktivit, pokud mu to jeho zdravotní stav a zákonní zástupci dovolí
- při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod, Úmluva o právech dítěte a dále práva stanovená Školským zákonem

2.4 Povinnosti dětí

- chovat se a dodržovat základní společenská pravidla a pravidla, která jsou ve třídě předem dohodnuta
- respektovat pokyny pracovníků školy

 nahoru


3. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

3.1 Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě podání žádosti o přijetí, která se podává k rukám ředitelky školy v době zápisu. Zápis pro následující školní rok probíhá v měsíci květnu a přesný termín je zveřejněn vždy po dohodě se zřizovatelem školy na www stránkách školy a na místě obvyklém (tj. dveřích do budovy) 2 měsíce před stanoveným termínem.
3.2 Ve vyjímečných případech lze podat žádost o přijetí i v jiném termínu.
3.3 K přijímání dětí jsou ředitelkou školy stanovena kritéria pro přijímání, a to směrnicí vydanou vždy pro následující školní rok. Kritéria vycházejí ze zákona č.561/2004Sbv, v platném znění, vyhlášky Města Milovice č.2/2017 o vymezení školských obvodů a dále místních podmínek mateřské školy a to vždy v souladu s právy dítěte.
3.4 Veškeré náležitosti, které je zákonný zástupce při podání žádosti povinen doložit, jsou zveřejněny při vyhlášení zápisu (zdravotní způsobilost dítěte,očkování,rodný list a další).
3.5 Na základě podání žádosti o přijetí vydává ředitelka školy Rozhodnutí, a to v souladu se zákonem č. 500/20014Sb,správní řád, v platném znění a zákonem č.501/2004Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, taktéž v platném znění.
3.6 Při přijetí dítěte může ředitelka školy stanovit zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce 3 měsíce.
3.7 V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou je jiná MŠ uzavřena. Podmínky pro podání žádostí jsou stanovena a zveřejněna ředitelkou školy v měsíci květnu na www stránkách školy.

 nahoru


4. Ukončení předškolního vzdělávání dítěte

4.1 Zákonní zástupci mohou ukončit docházku dítěte do mateřské školy kdykoli písemně a toto sdělení předají ředitelce školy.
4.2 Docházka dítěte do mateřské školy je ukončena automaticky k 31.8. při odchodu dítěte do základní školy.
4.3 Ředitelka školy může po předchozím písemně oznámeném upozornění zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:
- se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
- zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školy
- ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
- zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123, zákona 561/2004Sb.) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady
4.4 Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné

 nahoru


5. Povinné předškolní vzdělávání

5.1 Předškolní vzdělávání je povinné od počátku školního roku ,který následuje po dni,kdy dítě dosáhne pátého roku věku,do zahájení povinné školní docházky(tj. děti šestileté a děti s OŠD).
5.2 Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky dítěte minimálně na 4 hodiny. Toto neplatí ve dnech, na které připadají školní prázdniny v souladu s organizací školního roku v základních školách.
5.3 Zákonný zástupce dítěte má právo v odůvodněných případech zvolit individuální plnění povinného předškolního vzdělávání. Toto rozhodnutí je zákonný zástupce povinen oznámit nejdéle 3 měsíce před zahájením školního roku a v průběhu roku lze plnit povinnost individuálního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno ředitelce školy.
5.4 Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání musí obsahovat:
- jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte
- období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
- důvody pro individuální vzdělávání
5.5 Ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci oblasti,ve kterých má být dítě vzděláváno a stanoví termín ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v těchto oblastech
5.6 Termín ověření bude dohodnut vždy na druhou polovinu listopadu. Přesný termín bude stanoven po dohodě se zákonným zástupcem.Ověřování očekávaných výstupů bude probíhat formou rozhovoru s dítětem, formou didaktických her a pracovních listů
5.7 Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření v dohodnutém termínu, bude ředitelkou školy individuální vzdělávání dítěte ukončeno. Pokud bylo dítěti individuální vzdělávání ukončeno, nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 nahoru


6. Pravidla k omlouvání dětí

6.1 Při onemocnění dítěte omlouvají zákonní zástupci nepřítomnost dítěte v mateřské škole neprodleně– osobně ve třídě, nebo telefonicky na telefonním čísle 325 577 223 s odůvodněním nepřítomnosti a oznámením předpokládané délky nepřítomnosti.
6.2 Při předem známé nepřítomnosti dítěte oznámí tuto skutečnost zákonný zástupce ve své třídě alespoň den předem.
6.3 Omlouvání dětí , které plní povinné předškolní vzdělávání:
- v případě předem známé nepřítomnosti delší než 10 dní požádá písemně zákonný zástupce dítěte ředitelku školy o uvolnění ze vzdělávání
- v případě předem známé nepřítomnosti kratší než 10 dnů omluví dítě zákonný zástupce písemně do omluvného listu ve své třídě (na vyžádání u učitelky)
- v případě nepředpokládané nepřítomnosti (nemoc,úraz) omluví zákonný zástupce dítě neprodleně telefonicky a nejpozději do 5 dnů písemně do omluvného listu ve své třídě
6.4. V odůvodněných případech má ředitelka školy právo vyžadovat doložení nepřítomnosti dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání z důvodů zdravotních obtíží doložením zdravotního potvrzení ošetřujícího lékaře.

 nahoru


7. Pravidla předávání dětí

7.1 Zákonní zástupci jsou povinni předat převlečené dítě přímo p.učitelce (nikoli ho zanechat v šatně). Od doby převzetí dítěte od jejich zákonného zástupce nebo pověřeného zástupce,přebírají odpovědnost za bezpečnost dítěte učitelky až do doby, kdy je dítě předáno jeho zákonnému zástupci nebo osobě zákonným zástupcem pověřené.
7.2 Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho předávání a vyzvedávání z mateřské školy a to na základě písemného pověření podepsaného zákonnými zástupci dítěte a předaného pedagogickému pracovníkovi. Pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě pouze na základě tohoto podepsaného pověření.
7.3 Pokud si zákonný zástupce dítěte nebo jím pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené provozní doby školy, příslušný pedagogický pracovník se pokusí telefonicky kontaktovat zákonné zástupce, či pověřenou osobu a zároveň kontaktuje ředitelku školy. Pokud se nepodaří domluvit se se zákonným zástupcem dítěte nebo jím pověřenou osobou o způsobu a době vyzvednutí dítěte, řídí se pedagogický pracovník doporučeným postupem MŠMT – obrátí se pracovníka nejbližšího orgánu sociálně – právní
ochrany dětí (OSPOD). Pro získání kontaktu na tuto osobu má pedagogický pracovník právo se obrátit na zřizovatele mateřské školy, popřípadě Městkou policii nebo Policie ČR
7.4 Pokud by docházelo k opakovanému pozdnímu vyzvedávání dítěte z mateřské školy zákonným zástupcem nebo jím pověřenou osobou, bylo by toto jednání považováno za hrubé porušování Školního řádu a provozu školy.

 nahoru


8. Provozní podmínky školy

8.1 Denní provozní doba mateřské školy pro daný školní rok je stanovena ředitelkou školy s ohledem na potřeby zákonných zástupců dětí. Projednána je na informativní schůzce se zákonnými zástupci dětí (vždy na počátku školního roku).
8.2 Příchod do mateřské školy je nejdéle do 7.45 hod.,v 8.00 hod. se budova z bezpečnostních důvodů uzamyká.
8.3 V poledne je budova otevřena od 12.15 do 13.00.hod.,odpoledne od 14.30 hod. až do konce provozu školy. V případě pobytu dětí na zahradě je uzamčen přední vchod do budovy (z důvodu bezpečnosti) a otevřen je vchod zadní.
8.4 Pokud zákonní zástupci dítěte potřebují zajistit příchod, či odchod v jinou dobu než je stanoveno výše, domluví příchod,či odchod s učitelkami den předem nebo nejdéle do 8.00 hod. daného dne (lze i telefonicky).
8.5 Délku pobytu dítěte v mateřské škole dohodne ředitelka školy písemně se zákonnými zástupci dítěte. Délka pobytu se řídí individuálními potřebami zákonných zástupců s ohledem na schopnosti a stupeň adaptace dítěte.
8.6 V průběhu roku je provoz mateřské školy přerušen v době letních prázdnin na dobu čtyř týdnů. Ředitelka školy přesný termín uzavření školy oznámí zákonným zástupcům dva měsíce předem a to po předchozím projednání a schválení zřizovatelem.
8.7 Provoz školy může být omezen nebo přerušen v průběhu školního roku pouze po dohodě se zřizovatelem školy a to ze závažných organizačních či technických důvodů.Ředitelka školy oznámí toto uzavření školy neprodleně poté, kdy o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 nahoru


9. Režimové podmínky školy

9.1 Podmínky režimu školy jsou stanoveny v provozním řádu školy a stanovením časového harmonogramu stravování, pobytu venku a odpočinku. Režim dne vychází z podmínek vzdělávání , z hygienických požadavků , z potřeb dětí. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti a potřeby dětí.
9.2 Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce školy související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a akcích informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden předem na nástěnkách tříd a nástěnce v hlavním vstupu do budovy.
9.3 Za příznivého počasí tráví děti při pobytu venku nejméně dvě hodiny. Důvodem pro vynechání pobytu venku je nepříznivé počasí: silný vítr, silný déšť, mlha, znečištěné ovzduší a teplota pod – 10 ° C nebo nad 30°C.

 nahoru


10. Úplata za předškolní vzdělávání

10.1 Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena zvláštní směrnicí školy a zákonní zástupci dítěte jsou s ní seznámeni při nástupu dítěte do mateřské školy. Dále je k nahlédnutí celoročně na informační nástěnce pro rodiče
10.2 Výši úplaty na daný školní rok stanoví ředitelka školy vždy k 30.6. Výše úplaty je stanovena vždy v souladu se zákonem č.501/2004/Sb,o předškolní,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání ,v platném znění a vyhlášky č.14/20015Sb,o předškolním vzdělávání, v platném znění
10.3 Zákonní zástupci dítěte jsou povinní dodržovat podmínky a termín stanovený ve směrnici – Úplata za předškolní vzdělávání

 nahoru


11. Školní stravování

11.1.Stravování dětí zajišťuje na základě Smlouvy o zajištění a úhradě školního stravování pro děti Školní jídelna Milovice, která je příspěvkovou organizací.
11.2 Řídí se platnými předpisy pro školní stravování, výživovými normami a vyhláškou č.107/2005Sb., o školním stravování,ve znění pozdějších předpisů.
11.3 Podmínky k úhradě stravného jsou stanoveny ředitelkou Školní jídelny Milovice. Zákonní zástupci dítěte dodržují podmínky úhrady stravného. V případě potřeby se obracejí na ředitelku školní jídelny.
11.4 Odhlašování stravy dítě v případě nepřítomnosti dítěte prování zákonný zástupce dítěte do karty, která je umístěna na nástěnkách jednotlivých tříd. Podmínky odhlašování jsou upřesněny na této kartě. V případě onemocnění nebo náhlé nepřítomnosti,si může zákonný zástupce v první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout oběd ve Školní jídelně Milovice.
11.5 V průběhu dne zajišťuje pitný režim pro děti školní jídelna formou stojanů na vodu u jednotlivých tříd
11.6. Školní jídelna zajišťuje pro děti se spec.stravovacími potřebami spec.stravování (potravinové alergie apod.). Na základě lékařské zprávy je nutné domluvit se osobně s ředitelkou školní jídelny.
11.7 Režim stravování v průběhu dne je stanoven pro jednotlivé třídy ředitelkou školy.

 nahoru


12. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

12.1 Pedagogický pracovník zajišťuje dohled, bezpečnost a ochranu zdraví dítěte po celou dobu pobytu dítěte při vzdělávání. Tj.od doby převzetí dítěte pedagogickým pracovníkem od zákonného zástupce dítěte nebo jím pověřené osobě až do doby jeho předání pedagogickým pracovníkem zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.
12.2 K zajištění bezpečnosti při pobytu mimo území mateřské školy a při specifických činnostech (výlety, sportovní činnosti, pobyty v přírodě), zajistí ředitelka školy počet pedagogických pracovníků tak,aby byla dodržena všechna pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, které stanoví pro tuto oblast platná školská legislativa a pracovněprávní legislativa.
12.3 Mateřská škola zajišťuje bezpečné a hygienické prostředí budovy i okolních prostor školy.
12.4 Budova školy je v průběhu dne uzamčena, aby nedošlo ke vstupu cizích osob. V případě potřeby si příchozí zazvoní a sdělí důvod návštěvy školy.
12.5. V době příchodů a odchodů dětí z mateřské školy je budova škola odemčena a vstup je povolen zákonným zástupcům dětí nebo pověřeným osobám pomocí vstupního kódu. Z důvodu bezpečnosti neposkytuje zákonný zástupce vstupní kód nikomu jinému než osobě pověřené k vyzvedávání dítěte.
12.6 Ve všech prostorách budovy a okolních prostorách školy je přísný zákaz požívání alkoholu, kouření ( i elektronických cigaret), či požívání jiných omamných látek. Pokud pracovník školy nebo zákonný zástupce nějakou osobu uvidí porušovat tento zákaz, je povinen osobu upozornit na tento zákaz a požádat ji o opuštění areálu školy. Skutečnost oznámí ředitelce školy.
12.7 Z důvodu bezpečnosti dětí je zakázáno přivazovat domácí zvířata (psi) u hlavního nebo zadního vchodu do budovy, vodit je mezi děti na zahradu.
12.8 Z důvodu ochrany zdraví dětí jsou ped. pracovníci povinni co nejdříve informovat zákonné zástupce dítěte o případném podezření na onemocnění dítěte a zajistí dohled dospělé osoby a izolaci dítěte od ostatních dětí. Zákonní zástupci jsou povinni si dítě co nejdříve vyzvednout a zajistit mu lékařské vyšetření.
12.9 V případě úrazu dítěte při vzdělávacích činnostech školy je pedagogický pracovník povinen provést základní ošetření, v případě nutnosti zajistit lékařské ošetření. Informovat zákonné zástupce dítěte a ředitelku je povinen neprodleně. Následně zapsat do knihy úrazů. Všechny děti jsou pojištěny proti úrazu při vzdělávacích činnostech v areálu školy i při činnostech konaných mimo areál školy.
12.10 Podávání léků a potravinových doplňků nebo vitamínů je v mateřské škole zakázáno. Ředitelkou školy může být povoleno podávání životně důležitých léků a to na základě lékařské zprávy a písemné žádostí zákonného zástupce. Pokud je nutné v takovém případě podávat léky, jsou umístěny mimo dosah dětí (lékárna ve třídě v uzamykatelné zásuvce).
12.11 Zákonní zástupci dětí jsou odpovědní za to, že děti nevnášejí do mateřské školy nebezpečné předměty a látky (např.nože, tyče, léky). Pedagogický pracovník není povinen kontrolovat dětem ošacení ani šatní přihrádku.

 nahoru


13. Pravidla k zacházení s majetkem školy

13.1 Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti šetrně zacházely s hračkami,učebními pomůckami a dalšími vzdělávacími pomůckami, nepoškozovaly nábytek a ostatní majetek školy. Ve třídě jsou stanovena pravidla soužití mezi dětmi týkající se pořádku.
13.2 Poškodí-li dítě záměrně majetek školy, bude výše škody projednána se zákonným zástupcem, bude požádán o spolupráci na opravě nebo odstranění vzniklé škody.
13.3.Zákonní zástupci dítěte, jimi pověřené osoby a sourozenci dítěte pobývají v mateřské škole po dobu nezbytně nutnou. Po tuto dobu jsou povinni chovat se tak, aby žádným způsobem nepoškozovali majetek školy a v případě,že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy

 nahoru


14. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

14.1 V rámci výchovně vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně věku vedeny k pochopení a porozumění problematiky nebezpečí, drogové závislosti,alkoholismu nebo virtuální závislosti.
14.2 V rámci prevence před projevy diskriminace,nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci monitorig a screening vztahů mezi dětmi ve třídě s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi a to ve spolupráci se zákonnými zástupci,případně za pomoci školského poradenského zařízení
13.3 Vytváříme mezi všemi zúčastněnými příznivé sociální klima.
14.4 Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí skutečnost,která by nasvědčovala tomu,že je dítě týráno nebo zanedbáváno

 nahoru


Platnost Školního řádu je ode dne 1.9.2017
Platnost Školního řádu 3/2013 končí 31.8.2017
Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 30.8.2017
Vypracovala: ředitelka mateřské školy Radka Němečková

 nahoru


zpět  zpět